Hypotheekwet

Hoofdstuk XI. - Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen

Art. 139.  § 1. In iedere akte of ieder stuk waarvan de openbaarmaking in een hypotheekkantoor vereist is, wordt ieder natuurlijke persoon op wiens naam de openbaarmaking moet geschieden vermeld met zijn naam, gevolgd door zijn voornamen, plaats en datum van geboorte, en zijn woonplaats.

Waarmerking
 
In de andere gevallen wordt een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand gevoegd bij de akte of het stuk.

§ 2. Indien de persoon op wiens naam de openbaarmaking moet geschieden, niet bekend is in de registers van de burgerlijke stand noch in het rijksregister, ...

§ 3. Voor de openbaar te maken vonnissen ....

§ 5. De Koning kan de in dit artikel genoemde identificatieregels aanvullen.

Commentaar - Rechtsleer


De volledige wettekst van artikel 139 Belgische Hypotheekwet anno 2007 en de wetsgeschiedenis.