De wet op het hypothecaire krediet van 1992 verschaft een bescherming van de kredietnemer.

Deze wet was echter meer van toepassing zodra de kredietnemers het krediet niet meer uitsluitend voor private doeleinden aanwendt.

Indien iemand van thuis uit handel drijft en het hypothecaire krediet heeft aangewend om dat huis te financieren, zal dus niet meer onder de wet op het hypothecaire krediet van 1992 vallen. Maar dat heeft de wetgever aangepast. Het is nodig dat het krediet hoofdzakelijk voor private doeleinden wordt aangewend.

Deze titel is van toepassing op het hypothecair krediet bestemd voor het financieren van het verwerven of behouden van onroerende zakelijke rechten, toegekend aan een natuurlijke persoon die (hoofdzakelijk) handelt met een oogmerk dat geacht kan worden vreemd te zijn aan zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten en die, op het ogenblik van het sluiten van het contract, zijn gewone verblijfplaats in BelgiŽ heeft : <W 2003-03-24/40, art. 83, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
  a) hetzij door een kredietgever die zijn hoofdzetel of hoofdverblijfplaats in BelgiŽ heeft;
  b) hetzij door een kredietgever die zijn hoofdzetel of hoofdverblijfplaats buiten BelgiŽ heeft op voorwaarde dat de overeenkomst is voorafgegaan in BelgiŽ door een bijzonder voorstel of publiciteit en dat de kredietnemer de voor de sluiting van de overeenkomst noodzakelijke handelingen in BelgiŽ verricht heeft.

 

2747.com / law / mortgage / private

contact