schuldeiser

Titel 1 - Registratierecht anno 2007:
Hoofdstuk 5 - Vaststelling van de rechten
Afdeling VI : Hypotheekvestigingen, inpandgevingen van een handelszaak en vestigingen van een landbouwvoorrecht

Artikel 87 (zoals vervangen bij Wet van 23.12.1958)


Worden aan een recht van 1 pct. onderworpen, de vestigingen van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed.

Enkel de gevestigde onroerende hypotheken zijn belastbaar

Dat zijn de bedongen onroerende hypotheken evenals de testamentaire hypotheken.

Wettelijke hypotheken en onroerende voorrechten blijven buiten het toepassingsgebied van artikel 87.

De gewaarborgde verbintenis heeft geen invloed op de heffing

Het bij artikel 87 bepaalde registratierecht is verschuldigd op de hypotheekvestiging van tot waarborg van:
- niet-contractuele verbintenissen
- toekomstige, voorwaardelijke, eventuele verbintenissen of verbintenissen om iets te doen (art. 89 W. Reg.)


Non bis in idem : (art. 90 W. Reg., art. 91 W. Reg. en art. 92/1 W. Reg.)

Overdracht van zekerheden
In 1967 werd ook de overdracht van zekerheden belastbaar gesteld, naar aanleiding van massale belastingontwijking (art. 92/2 W. Reg.).

Heffingsgrondslag

Het bedrag van de zekerheid is bepalend en niet het bedrag van de schuldvordering (art. 93 W. Reg.)
Artikel 87 Hypotheekwet


Afhankelijke en onafhankelijke bepalingen: art. 14 en 15 W. Reg.

Vrijstellingen: Artikel 161, 1 W. Reg. (akten verleden ten bate van de Staat), enz.