schuldeiser

Titel 1 - Registratierecht anno 2007:
Hoofdstuk 5 - Vaststelling van de rechten
Afdeling VI : Hypotheekvestigingen, inpandgevingen van een handelszaak en vestigingen van een landbouwvoorrecht

Artikel 92/2

De overdracht van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed met inbegrip van de voorrechten bedoeld bij artikel 27 van de wet van 16 december 1851, van een hypotheek op een schip dat niet naar zijn aard voor het zeevervoer bestemd is, van de verpanding van een handelszaak of van een landbouwvoorrecht, ingevolge de overdracht onder bezwarende titel van de schuldvordering, de contractuele indeplaatsstelling of elke andere verrichting onder bezwarende titel, wordt onderworpen aan een recht van 1 pct. of van 0,50 pct., al naar gelang de overdracht al dan niet een hypotheek op een onroerend goed betreft.

Conventionele indeplaatsstelling

Door de techniek van de conventionele indeplaatsstelling kan men het registratierecht op hypotheekvestiging vermijden naar aanleiding van de aankoop van een onroerend goed.

In de periode na 1958 halveerden de opbrengsten voor de fiscus.

Daarom werd in 1967 ook de overdracht van een hypotheek belastbaar gesteld in artikel 92/2.