schuldeiser

Titel 1 - Registratierecht anno 2007:
Hoofdstuk 5 - Vaststelling van de rechten
Afdeling VI : Hypotheekvestigingen, inpandgevingen van een handelszaak en vestigingen van een landbouwvoorrecht

Artikel 91

De vestiging van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed tot zekerheid van een schuld die gewaarborgd is door een hypotheek op een schip dat niet naar zijn aard voor het zeevervoer bestemd is, door de verpanding van een handelszaak of door een landbouwvoorrecht, wordt aan het recht van 1 pct. onderworpen onder aftrek, in voorkomend geval, van het krachtens artikel 88 geheven recht van 0,50 pct.

--------------------
Art. 91 : Vervangen bij art. 8, W 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959);

gewijzigd bij art. 126, W 02.08.2002 (B.S. 29.08.2002), met ingang van 09.05.2003 (KB 07.05.2003 - B.S. 09.05.2003)

en bij art. 327, W 27.12.2004 (B.S. 31.12.2004) met ingang van 09.05.2003. Het vóór 09.05.2003 overeenkomstig artikel 88 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, zoals het bestond vóór 09.05.2003, geheven evenredig recht op de hypotheekvestigingen op schepen die naar hun aard voor het zeevervoer bestemd zijn, wordt in aanmerking genomen voor de toepassing van de artikelen 91 en 92/1 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Non bis in idem

Het gaat hier om een hypotheekvestiging op een onroerend goed, maar dan voor een schuldvordering die al gewaarborgd is. Op die waarborg werd destijds het in artikel 88 voorziene registratierecht geheven.
Dit algemeen beginsel in fiscale zaken vinden we ook terug in artikel 90 W. Reg. en 92/1 W. Reg.