schuldeiser
Titel 1 - Registratierecht anno 2007:
Hoofdstuk 5 - Vaststelling van de rechten
Afdeling VI : Hypotheekvestigingen, inpandgevingen van een handelszaak en vestigingen van een landbouwvoorrecht

Artikel 94

Schepen worden niet onderworpen aan het in artikel 88 bepaalde recht op voorwaarde dat :

1° een getuigschrift, afgeleverd door de bevoegde scheepshypotheekbewaarder, ter bevestiging dat het schip is geregistreerd in het Belgisch register der zeeschepen of dat voor het schip een aangifte voor registratie in het Belgisch register der zeeschepen werd ingediend, aan de akte wordt gehecht;

2° de akte, of een door de hypotheeksteller gewaarmerkte en ondertekende verklaring onderaan op de akte, uitdrukkelijk vermeldt dat het schip naar zijn aard voor het zeevervoer bestemd is.

-------------------
Art. 94 : Opgeheven bij art. 8, W 23.12.1958
          (B.S., 07.01.1959) en hersteld bij art. 329,
      W 27.12.2004 (B.S. 31.12.2004) met ingang
      van 09.05.2003.

Vrijstelling voor zeeschepen (maar niet voor de binnenvaart)