De schuldeiser (bank) tekent een notariële akte waarin hij toestemming geeft tot opheffing van de hypotheek. De notaris zal een afschrift van deze akte neerleggen op het bevoegde hypotheekkantoor. Deze akte is op kosten van de kredietnemer.

Hypotheekwet

Art. 93. Hypotheekwet in België. Zij die doorhaling of vermindering vorderen, leggen op het kantoor van de bewaarder over, hetzij de uitgifte der authentieke akte of de akte in brevet, houdende toestemming, hetzij de uitgifte van het vonnis.
Een woordelijk uittreksel uit de authentieke akte is voldoende, wanneer de notaris die het heeft afgegeven, daarin verklaart dat de akte noch voorwaarde, noch voorbehoud bevat.
De akten van toestemming tot doorhaling of vermindering, in het buitenland verleden, zijn in België niet uitvoerbaar, dan nadat zij zijn geviseerd door de voorzitter van de rechtbank van de plaats waar de goederen gelegen zijn, die de authenticiteit ervan nagaat, zoals in artikel 77 bepaald is.

Kostprijs van een opheffingsakte

Er is een vast tarief voorzien voor deze notariële akten. Om bijvoorbeeld een hypotheek van 55.000 euro te verwijderen, bedraagt de totale kostprijs 430 euro. Op een bedrag van 110.000 euro is dit 503 euro. En bij een hypotheek van 220.000 euro kost de opheffing ervan 637 euro.

Contact met een bank

Vaak is het een bank die opheffing moet geven. Het is gebruikelijk dat de notaris zijn ontwerp van akte opstuurt naar de bank:

Uw ref:  (referentie bank)

Geachte Heer Directeur,

Betreft:  opheffing de heer (voornaam, naam)

Ingesloten zend ik u het geminuteerd ontwerp van akte opheffing betreffende de zaak onder rubriek vermeld.

Mag ik U verzoeken dit ontwerp  na te zien en mij Uw eventuele opmerkingen te laten kennen.

Met hoogachtende groeten,

 

V.réf.:  (referentie bank)

Cher directeur,

Objet: affaire:  ......

Ci-joint vous trouvez le projet de l'acte mainlevée.

Veuillez me le renvoyer après l'accord de votre part.

Avec mes salutations distinguées,