Ingeval een eigendom belast is met een hypotheek kan volgende clausule worden opgenomen in de verkoopsovereenkomst.

"De verkopers verbinden er zich toe het goed te leveren, vrij en onbelast van alle bevoorrechte en hypothecaire rechten waarmee het bezwaard zou zijn. Zij kunnen hiertoe met name de aankooprijs aanwenden. De kopers verklaren te weten dat elk voorschot voor het ondertekenen van de authentieke akte gegeven aan de verkoper voor hun eigen risico komt."

Andere mogelijke clausule: verkoop onder opschortende voorwaarde van akkoord van de schuldeisers.