DORO

Titel 5: Handhavingsmaatregelen

Hoofdstuk II. Inschrijving op het hypotheekkantoor en in het vergunningenregister

Art. 160 DORO voorziet een informatieregeling op het hypotheekkantoor aangaande de gevaarlijke stedenbouwkundige toestand van een eigendom.

Dit is logisch. Wanneer de overheid de afbraak vordert van een onroerend goed is het van belang dat derden daarvan op de hoogte gesteld worden. Via de hypothecaire publiciteit is dit mogelijk.

De techniek van art. 160 DORO is vergelijkbaar met die van art. 3 Hypotheekwet: om te kunnen dagvaarden, moet eerst de melding doen op het hypotheekkantoor.

De uitslag van de rechtszaak moet ook gemeld worden op het hypotheekkantoor.

Er is ook een wettelijke hypotheek voorzien om de betaling van een veroordeling te waarborgen.

Artikel 161 DORO voorziet een informatieregeling op de gemeente waar het eigendom gelegen is.  Daar worden de gegevens inzake handhaving van de ruimtelijke ordening verzameld in het vergunningenregister. Het is de taak van de deurwaarder om de gemeente de nodige informatie te bezorgen.

2747.com / law / Ruimtelijke Ordening

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

Hoofdstuk II. Inschrijving op het hypotheekkantoor en in het vergunningenregister

Art. 160 DORO anno 2006:

De dagvaarding voor de correctionele rechtbank op grond van artikel 146, of het exploot tot inleiding van het geding, bedoeld in artikelen 149 tot en met 151, is pas ontvankelijk na overschrijving in het hypotheekkantoor van het gebied waar de goederen gelegen zijn.

Elke eindbeslissing die in de zaak gewezen is, wordt op de kant van de overgeschreven dagvaarding of van het overgeschreven exploot ingeschreven op de wijze, bepaald in artikel 84 van de hypotheekwet. Bij gebrek aan een overschrijving als bedoeld in het eerste lid, wordt de eindbeslissing ingeschreven op de kant van de overschrijving van de titel van verkrijging.

Hetzelfde geldt voor het proces-verbaal waarbij wordt vastgesteld dat het vonnis is uitgevoerd.

De dagvaarding of het exploot vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp is van het misdrijf, en identificeert de eigenaar ervan, in de vorm en onder de sanctie, voorgeschreven door de wetgeving inzake de hypotheken.

Elke beslissing die in de zaak gewezen is, is steeds tegenstelbaar aan derden-verkrijgers, van wie de titel van verkrijging niet was overgeschreven vóór de in het eerste lid bedoelde overschrijving, of voor de inschrijving van de dagvaarding of het exploot tot inleiding van het geding, op de kant van de overschrijving van een eerdere titel van verkrijging.

Wanneer openbare besturen of derden wegens het in gebreke blijven van de veroordeelde gedwongen zijn om het vonnis uit te voeren, wordt de daaruit te hunnen bate voortvloeiende schuldvordering gewaarborgd door een wettelijke hypotheek, die ingeschreven, vernieuwd, verminderd of geheel of gedeeltelijk doorgehaald wordt overeenkomstig de bepalingen in de hoofdstukken IV en V van de hypotheekwet.

Die waarborg dekt ook de schuldvordering ten gevolge van de kosten van de hypothecaire formaliteiten, die door hen zijn voorgeschoten en die ten laste komen van de veroordeelde.

(Art. 160 DOTO zoals gewijzigd bij art. 6 Decr. Vl. Parl. 8 maart 2002 (B.S., 23 maart 2002), met ingang van 23 maart 2002 (art. 10).) - Voorgeschiedenis: Gewijzigd bij art. 36 Decr. Vl. Parl. 26 april 2000 (B.S., 29 april 2000 (eerste uitg.)), met ingang van 1 mei 2000 (art. 64).)

Art. 161 DORO

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht