Notariswet

Titel II. - Organisatie van het notarisambt

Afdeling I. - Getal en spreiding van de kantoren. Boekhouding

Art. 31-32

Art. 33. : Ieder notaris moet boek houden van al hetgeen hij ontvangen en uitgegeven heeft naar aanleiding van een akte of een verrichting van zijn ambt dan wel voor rekening van cliënten of lastgevers. ...

Art. 34 : Consignatie van gelden

Art. 34 bis
: Open betwaargeving van effecten en geldswaardige stukken