Notariswet

Titel II. - Organisatie van het notarisambt

Afdeling I. - Getal en spreiding van de kantoren. Boekhouding

Art. 33. Ieder notaris moet boek houden van al hetgeen hij ontvangen en uitgegeven heeft naar aanleiding van een akte of een verrichting van zijn ambt dan wel voor rekening van cliënten of lastgevers.

Art. 34. De notaris mag -een geldsom die hij voor rekening van een ander heeft ontvangen naar aanleiding van een akte of een verrichting van zijn ambt, niet langer bewaren dan één maand te rekenen van de dag waarop hij ze heeft ontvangen.

Indien de ontvangen som voor het verstrijken van die termijn haar bestemming niet heeft kunnen krijgen, moet zij, voor rekening van de persoon aan wie zij verschuldigd is, onder een afzonderlijke rubriek gestort worden op een bijzondere rekening bij een openbare of particuliere instelling, overeenkomstig door de Koning te stellen regels.

De vorige leden zijn niet van toepassing indien het totaal van de bedragen ontvangen voor rekening van eenzelfde persoon of bij gelegenheid van eenzelfde akte of eenzelfde verrichting, 2 500 EUR niet te boven gaat.

De Koning kan bovengenoemd bedrag om de twee jaar aan de economische toestand aanpassen. Deze aanpassing geldt vanaf 1 januari van het jaar volgend op de bekendmaking van het aanpassingsbesluit.

Art. 34bis. De effecten en geldswaardige papieren aan toonder die aan de notaris zijn toevertrouwd naar aanleiding van een akte of een verrichting van zijn ambt, worden binnen drie maanden, voor rekening van de eigenaar, onder een afzonderlijke rubriek bij een openbare of particuliere instelling in open bewaring gegeven, overeenkomstig door de Koning te stellen regels.

Art. 34ter. Opgeheven bij W 1999-05-04/03, art. 18, Inwerkingtreding : 01-01-2000

 

2747.com / law / notarieel recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

De boekhouding van notarissen

In 2002 werden de boekhoudkundige verplichtingen van de notarissen verder uitgewerkt in een KB.

 

Rubriekrekeningen (consignatieplicht)

De oude notariswet (van voor 1999) bevatte in artikel 34 ook reeds bepalingen inzake de consigantie van gelden van de clienten. Deze rubriceringsplicht vind zijn oorsprong in de economische crisis van van begin jaren dertig van de vorige eeuw. Bij een KB van 1934 werd de rubriceringsplicht voor notarissen ingevoerd.

 

2747.com / law / notarieel recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht