Reglement van de Nationale Kamer van notarissen voor de organisatie van de notariŽle boekhouding.

Reglement goedgekeurd door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 9 oktober 2001 en gewijzigd door de algemene vergadering van 22 oktober 2002 - Publicatie : 01-04-2003 - Inwerkingtreding : 01-04-2003

TITEL I. - Algemene bepalingen.

HOOFDSTUK I. - Voorwerp - Definities. Voorwerp. Art. 1 Definities. Art. 2

TITEL II. - Organisatie van de notariŽle boekhouding.

HOOFDSTUK I. - Het voeren van de notariŽle boekhouding in het algemeen. Principes. Art. 3 Strikt onderscheid tussen de rekeningen. Art. 4 Opening van een professionele rekening. Art. 5 Boeken, registers en documenten. Art. 6 Te volgen rekeningenstelsel. Art. 7 Verwerking van de professionele rekeningen. Art. 8 Klassement van de boekhoudstukken. Art. 9

HOOFDSTUK II. - Provisies - Betalingen. Provisies. Art. 10 Betalingen per cheque. Art. 11 Ontvangstbewijzen. Art. 12

HOOFDSTUK III. - Individualisatie. Deposito's. Art. 13

HOOFDSTUK IV. - Waarborgen. Beschikbaar saldo. Art. 14 Zekerheden. Art. 15 Kredietopeningen. Art. 16 Driemaandelijks neer te leggen documenten. Art. 17

HOOFDSTUK V. - Verzekering beroepsaansprakelijkheid. Verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Art. 18

HOOFDSTUK VI. - Associatie van notarissen. Gezamenlijke handtekening. Art. 19

TITEL III. - Overgangsbepalingen

Professionele rekeningen. Art. 20 Kredietopeningen. Art. 21 Rekeningenstelsel. Art. 22

TITEL IV. - Inwerkingtreding

Principe. Art. 23

BIJLAGEN

Art. N1-N2

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

TITEL I. - Algemene bepalingen.

HOOFDSTUK I. - Voorwerp - Definities.

Voorwerp.

Artikel 1. Dit reglement wordt uitgevaardigd in toepassing van artikel 91, alinea 1, 5į van de wet van 25 ventŰse van het jaar XI op het notarisambt, zoals voor de laatste maal gewijzigd door de wetten van 4 mei 1999. Het stelt de algemene regels vast met betrekking tot de notariŽle boekhouding en de wijze waarop zij dienen toegepast te worden.

Dit reglement is van toepassing op de notarissen die hun beroep uitoefenen hetzij als natuurlijke persoon hetzij binnen een vennootschap.

Definities.

Art. 2. Voor de toepassing van huidig reglement, wordt bedoeld met : 1į de notariswet : de wet van 25 ventŰse jaar XI houdende organisatie van het notarisambt, zoals voor de laatste maal gewijzigd door de wetten van 4 mei 1999; 2į het koninklijk besluit van 10 januari 2002: het koninklijk besluit van 10 januari 2002 betreffende het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder en betreffende het toezicht op de boekhouding van de notarissen; 3į De Nationale Kamer : de Nationale Kamer van notarissen, zoals bedoeld door artikel 90 en volgende van de notariswet; 4į De kamer van notarissen : de kamer van notarissen, zoals bedoeld in Afdeling II van Titel III van de notariswet; 5į de notaris : de notaris die het ambt als natuurlijke persoon of binnen een vennootschap uitoefent, hetzij als titularis, hetzij als geassocieerde notaris, hetzij als plaatsvervanger; 6į de commissie van toezicht : de commissie van toezicht op de boekhouding van de notarissen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 2002; 7į de vennootschap : alle vennootschappen voorzien in artikel 50 en volgende van de notariswet; 8į de professionele rekeningen : alle rekeningen, met inbegrip van de rubriekrekeningen, geopend met het oog op de uitoefening van het ambt bij een kredietinstelling zoals bedoeld door de wet van 22 maart 1993 met betrekking tot de statuten en het toezicht der kredietinstellingen; 9į de rubriekrekeningen : deze zoals bedoeld in artikel 34, alinea 2 en 34bis van de notariswet; 10į het rekeningenstelsel : het rekeningenstelsel waarvan het model gevoegd is bij het huidig reglement.

TITEL II. - Organisatie van de notariŽle boekhouding.

HOOFDSTUK I. - Het voeren van de notariŽle boekhouding in het algemeen.

Principes.

Art. 3. Iedere notaris dient een regelmatige boekhouding te voeren overeenkomstig de gebruikelijke regels van de dubbele boekhouding en overeenkomstig het rekeningenstelsel.

De boekhouding dient ten minste en te allen tijde aan volgende criteria te voldoen :

- de situatie van het kantoor weergeven, en tevens toelaten om de ontvangsten en uitgaven van alle aard vast te stellen die door de notaris zijn verricht, hetzij ter gelegenheid van een akte of een verrichting door zijn ambt, hetzij voor rekening van cliŽnten of lastgevers;

- toelaten onmiddellijk de bedragen vast te stellen die verschuldigd zijn aan derden zowel op een globale als op een individuele manier;

- toelaten het beschikbare saldo vast te stellen, zijnde het verschil tussen enerzijds de professionele rekeningen en de speciŽn in kas en anderzijds de sommen verschuldigd aan cliŽnten;

- toelaten om op een betrouwbare en transparante wijze de boekhouding te controleren.

De softwareprogramma's betreffende het voeren van de boekhouding dienen minstens te voldoen aan deze criteria. Bij gebreke hieraan zal de Nationale Kamer van notarissen het gebruik ervan kunnen verbieden. De Voorzitter van de commissie van toezicht op de boekhouding en de deskundige die gelast is met de controle dienen de Voorzitter van de Nationale Kamer van Notarissen te verwittigen, evenals de Voorzitter van de betrokken kamer van notarissen, van elk gebrek aan conformiteit met de principes vervat in de voorgaande alinea, die zij zouden vaststellen in een software programma.

Strikt onderscheid tussen de rekeningen.

Art. 4. De notaris dient een strikt onderscheid te maken tussen zijn privť-rekeningen en zijn professionele rekeningen. De professionele rekeningen kunnen geenszins worden aangewend als waarborg voor kredieten ten privťtitel noch als berekeningsbasis voor de vergoeding van deze rekeningen.

De notaris mag geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel halen uit de rubriekrekeningen die hij beheert, behoudens de terugbetaling van de kosten verbonden aan dat beheer.

Opening van een professionele rekening.

Art. 5. Een notaris kan slechts de opening van een professionele rekening vragen bij een financiŽle instelling indien hij beschikt over een onherroepelijke verbintenis, opgemaakt in dubbel exemplaar, waarin wordt afgezien van de eenheid van rekeningen en van de wettelijke en conventionele compensatie zowel tussen de privť en de professionele rekeningen van de notaris als tussen de verschillende professionele rekeningen onderling.

De notaris moet, binnen de vijftien dagen na ontvangst, een origineel van deze verbintenis, aan de Voorzitter van de commissie van toezicht op de boekhouding overzenden.

Boeken, registers en documenten.

Art. 6. De notaris dient volgende boekhoudkundige stukken bij te houden :

a. Een dagboek waarin dagelijks en volgens datum, artikel per artikel, zonder enige blanco ruimte, gaping of randmelding alle boekhoudkundige verrichtingen van het kantoor worden vastgesteld. b. Een grootboek houdende alle algemene en particuliere rekeningen. c. Een register van de aktekosten, chronologisch opgesteld, onder de naam van de cliŽnt en het nummer van het repertorium, met opgave van de voor elke akte ontvangen aktekosten. d. Een kasboek. e. Een boek van de bewaargevingen van titels en waarden, zoals bedoeld door artikel 34bis van de notariswet. f. Een boek van de registratie. g. Een kwijtingboek dat op verzoek van de notaris en op zijn kosten door de kamer van notarissen waaronder de notaris ressorteert, afgeleverd wordt. h. Een register voor de driemaandelijkse balansen van de algemene rekeningen.

Het bijhouden van alle andere registers is facultatief.

Al deze boeken, registers en documenten kunnen worden opgemaakt op genummerde losse bladen en chronologisch geklasseerd worden, met uitzondering van de kwijtingboeken die dienen ingebonden te worden.

Indien de boekhouding geÔnformatiseerd is, is een exemplaar op papier niet verplicht. Evenwel dienen het geheel van de dagboeken, van de algemene en bijzondere rekeningen, alsmede de balans en de rekeningen, ťťnmaal per jaar te worden afgedrukt uiterlijk op het einde van de maand die volgt op het boekjaar.

Te volgen rekeningenstelsel.

Art. 7. Het rekeningenstelsel, waarvan het model aan huidig reglement gehecht is, moet gevolgd worden door de notarissen die hun activiteit hetzij als natuurlijke persoon uitoefenen, hetzij binnen een vennootschap. Dit rekeningenstelsel omvat het minimum aantal rekeningen waarvan niet mag afgeweken worden.

Evenwel kan de omschrijving van de rekeningen vervat in het genormaliseerd minimum rekeningenstelsel aangepast worden aan de specifieke karakteristieken eigen aan de activiteit, het vermogen en de baten en kosten van de notaris. Anderzijds hoeven de rekeningen die in het genormaliseerd minimum rekeningenstelsel opgenomen zijn maar die zonder voorwerp zijn voor een notaris, niet in zijn rekeningenstelsel worden hernomen.

Verwerking van de professionele rekeningen.

Art. 8. Alle verrichtingen op de professionele rekeningen moeten in chronologische orde in de boekhouding van het kantoor verwerkt worden.

Klassement van de boekhoudstukken.

Art. 9. Alle boekhoudstukken en documenten dienen chronologisch te worden geklasseerd. De boekhoudstukken die betrekking hebben op de algemene kosten van het kantoor kunnen echter chronologisch per categorie geklasseerd worden. De bankuittreksels van alle professionele rekeningen dienen chronologisch per bankrekening te worden geklasseerd.

HOOFDSTUK II. - Provisies - Betalingen.

Provisies.

Art. 10. Voorafgaandelijk aan het verlijden van een akte, dient de notaris geprovisioneerd te worden voor de aktekosten.

Alle provisies, met inbegrip van de provisies voor een akte van handlichting, dienen op de betreffende cliŽntenrekening ingeschreven te blijven zolang de akte niet werd verleden.

Betalingen per cheque.

Art. 11. Voor iedere betaling uitgevoerd ten gunste van het kantoor of een derde, voor een bedrag gelijk aan of boven 10.000 euro, dienen de notarissen van hun cliŽnten het gebruik van cheques te eisen die rechtstreeks zijn uitgegeven of gecertificeerd door een financiŽle instelling sedert minder dan acht dagen.

De notaris dient in elke brief waarin aan een cliŽnt gevraagd wordt een betaling gelijk aan of boven 10.000 euro te verrichten, deze erop te wijzen dat alle erin vermelde betalingen zullen dienen te gebeuren door middel van ťťn of meer door een financiŽle instelling gecertificeerde of getrokken cheques of een door een notaris uitgeschreven cheque.

Indien bij het verlijden van een authentieke akte en na ingelicht geweest te zijn door de notaris, een partij die een som moet ontvangen, een betaling meent te mogen aanvaarden door een niet gewaarborgde cheque (d.i. een andere cheque dan een door een financiŽle instelling gecertificeerd of getrokken, of een door een notaris uitgeschreven cheque) wordt er melding van gemaakt in de akte.

Alle sommen die op het kantoor betaald worden of op een professionele rekening overgeschreven of gestort worden, voor rekening van een derde in het kader van een overeenkomst bij onderhandse akte, dienen gerubriceerd te blijven op een bijzondere rekening geopend op naam van de notaris houder van de minuut, tot op het ogenblik van de ondertekening van de authentieke akte. (Evenwel, in het geval van onderhandse afstand, ten bezwarende titel, van onroerende goederen, mag het voorschot of de waarborg door de koper betaald, indien alle partijen hiermee instemmen, op een bijzondere rekening geopend op naam van de door de afstanddoener aangewezen notaris gerubriceerd worden tot de ondertekening van de authentieke akte).

(Vierde lid aangevuld door de algemene vergadering van 22 oktober 2002)

Ontvangstbewijzen.

Art. 12. ß 1. Alles wat een notaris ten professionele titel ontvangt, geeft aanleiding tot de uitreiking van een ontvangstbewijs uit het kwijtingboek bedoeld in artikel 6 g) van het huidig reglement. De notaris is vrijgesteld van de verplichting om dit ontvangstbewijs op te maken en uit te reiken voor de betalingen uitgevoerd via storting of overschrijving op een professionele rekening.

De kwijtingboeken dienen gebruikt te worden in de volgorde van hun nummering, te beginnen met het kwijtingboek met het laagste nummer van het oudste jaar. Meerdere kwijtingboeken kunnen echter gelijktijdig in gebruik zijn indien de organisatie van het werk daardoor kan worden vergemakkelijkt, op voorwaarde dat men niet verder afwijkt dan nodig van de volgorde zoals bepaald in vorige alinea.

ß 2. De notaris dient een ontvangstbewijs te eisen voor alle sommen die hij aan een cliŽnt overhandigt, behalve indien de betaling wordt uitgevoerd door middel van een cheque op naam, een overschrijving of een storting.

HOOFDSTUK III. - Individualisatie.

Deposito's.

Art. 13. Teneinde een rekening waarop gelden of titels neergelegd werden te individualiseren, dient de notaris de naam van de depositogevers te vermelden.

HOOFDSTUK IV. - Waarborgen.

Beschikbaar saldo.

Art. 14. De notaris dient te beschikken over voldoende gelden teneinde zijn verplichtingen onmiddellijk te kunnen nakomen, zowel ten aanzien van zijn cliŽnten als ten aanzien van andere schuldeisers van het kantoor die beschikken over een opeisbare schuldvordering. Dit beschikbaar saldo bestaat uit het verschil tussen de professionele rekeningen en de speciŽn in kas geplafonneerd tot 5.000 euro, enerzijds en de aan de cliŽnten en bovenvermelde schuldeisers verschuldigde sommen anderzijds.

Het beschikbaar saldo dient te bestaan uit minstens 25 euro te vermenigvuldigen met het aantal aktes ontvangen tijdens het vorige jaar met een minimum van 10.000 euro per kantoor, behoudens schriftelijk akkoord van de Voorzitter van de commissie van toezicht of van de Voorzitter van de kamer van notarissen.

Zekerheden.

Art. 15. Een professionele rekening kan geenszins tot waarborg strekken voor een financiŽle instelling of voor ieder ander organisme of persoon.

Kredietopeningen.

Art. 16. Behoudens schriftelijke toestemming van de Voorzitter van de commissie van toezicht of van de Voorzitter van de kamer van notarissen, is een kredietopening in het kader van zijn notarisberoep afgesloten, of een heropneming van zulke kredietopening enkel toegelaten voor het verwerven van vaste activa dienstig voor de organisatie van het kantoor. De terugbetaling van het kapitaal dient te gebeuren op dezelfde manier als de afschrijving van de vaste activa die gefinancierd worden door deze kredietopening of deze wederopneming.

Driemaandelijks neer te leggen documenten.

Art. 17. Om de drie maanden, moet de notaris een opgave van de boekhoudkundige toestand volgens het aan dit reglement gehecht model opstellen, alsmede een balans van de algemene rekeningen (proef- en saldibalans).

Aan de opgave van de boekhoudkundige toestand moeten, benevens de balans van de algemene rekeningen, gehecht worden:

- de lijst van de cliŽnten crediteur en debiteur van de niet gerubriceerde rekeningen;

- de lijst van de cliŽnten crediteur en debiteur van de rubriekrekeningen.

Deze documenten dienen te worden afgesloten op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december van ieder jaar en binnen de maand die erop volgt, aan de Voorzitter van de commissie van toezicht te worden verzonden.

De notaris moet elk blad van de opgave en de bijlagen paraferen en op de laatste bladzijde van de opgave en van de balans tekenen.

De balans moet beantwoorden aan de criteria van artikel 3 van huidig reglement en vermelden dat de bedragen die vermeld staan op de diverse rekeningen overeenstemmen met degene die op de afsluitingsdatum van de balans definitief vaststaan.

HOOFDSTUK V. - Verzekering beroepsaansprakelijkheid.

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering.

Art. 18. Iedere notaris is verplicht zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren voor een minimumbedrag van 2.500.000 euro.

Hij zal deze verzekeringsdekking dienen te bewijzen door voorlegging van het betalingsbewijs van de premies, ter gelegenheid van de controle van zijn boekhouding.

HOOFDSTUK VI. - Associatie van notarissen.

Gezamenlijke handtekening.

Art. 19. In het geval bedoeld in artikel 33, tweede lid, van de notariswet, moeten alle vennoten gezamenlijk de documenten, formulieren en vragenlijsten ondertekenen, waarvan sprake in dit reglement.

TITEL III. - Overgangsbepalingen.

Professionele rekeningen.

Art. 20. Voor de professionele rekeningen die bestaan op de datum van inwerkingtreding van dit reglement zal een exemplaar van de verbintenis bedoeld in artikel 5 van dit reglement dienen overgezonden te worden aan de Voorzitter van de commissie van toezicht op de boekhouding binnen drie maanden te rekenen vanaf deze datum.

Kredietopeningen.

Art. 21. Artikel 16 van dit reglement zal niet toepasselijk zijn op de lopende kredietopeningen bij de inwerkingtreding van dit reglement gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van dit reglement. Voor deze kredieten is geen enkele wederopneming toegelaten.

De notaris die over een in voorafgaand lid bedoelde kredietopening beschikt, zal in zijn driemaandelijkse opgaven dienen te vermelden of het bedrag van het krediet voorkomt in het beschikbare saldo. In het bevestigende geval dient het bedrag van het krediet afgetrokken te worden van dit saldo.

Rekeningenstelsel.

Art. 22. In afwijking van artikel 7 van dit reglement zal het rekeningenstelsel slechts van toepassing zijn te rekenen vanaf het eerste boekjaar van het kantoor, dat een aanvang neemt na de inwerkingtreding van dit reglement.

TITEL IV. - Inwerkingtreding

Principe.

Art. 23. Dit reglement treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit houdende goedkeuring ervan.

BIJLAGEN

Art. N1. Bijlage 1. - Minimum genormaliseerd rekeningenstelsel.

(Bijlage Zie B.S. 01-04-2003, p. 16328-16338).

Art. N2. Bijlage 2. - Opgave van de boekhoudkundige toestand afgesloten per .../.../...

(Bijlage Zie B.S. 01-04-2003, p. 16339).

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht