Koninklijk besluit betreffende het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder en betreffende het toezicht op de boekhouding van de notarissen

KB 10 van januari 2002 (B.S., 12 januari 2002)

Dit KB is een uitwerking van de boekhoudkundige verplichtingen van de notaris zoals voorzien in artikels 33 en 34 van de notariswet.

 

Hoofdstuk I. Definities

Hoofdstuk II. Het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder

Hoofdstuk III. Het toezicht op de boekhouding van de notarissen

Hoofdstuk IV. Professionele vennootschappen van notarissen

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

 

2747.com / law / notarieel recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Koninklijk besluit betreffende het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder en betreffende het toezicht op de boekhouding van de notarissen

KB 10 van januari 2002 (B.S., 12 januari 2002)

Hoofdstuk I. Definities

Art. 1 In dit besluit wordt verstaan onder:

– “de wet op het notarisambt”: de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, zoals laatst gewijzigd door de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt en aangevuld door de wet van 4 mei 1999 tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112;

– “het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935”: het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934;

– “de overdrager”: de notaris-titularis of de geassocieerde notaris-titularis die ophoudt zijn ambt uit te oefenen als gevolg van de aanvaarding van zijn ontslag, van zijn afzetting, het bereiken van de leeftijdsgrens of vernietiging van zijn benoeming of de rechtverkrijgenden van de overleden notaris-titularis;

– “de overnemer”: de notaris die in opvolging van de overdrager benoemd wordt.

Hoofdstuk II. Het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder

Hoofdstuk III. Het toezicht op de boekhouding van de notarissen

Hoofdstuk IV. Professionele vennootschappen van notarissen

Art. 32 Alle voorgaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de professionele vennootschappen zoals geregeld in artikel 50 van de wet op het notarisambt.

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

Art. 33 In afwijking van de bepalingen van artikel 12, eerste en tweede lid, van dit besluit wordt de lijst van deskundigen die in 2002 met de controle van de boekhoudingen kunnen worden belast, opgesteld en naar elke commissie van toezicht verzonden door de Nationale kamer van notarissen binnen de maand na de bekendmaking van dit besluit.

Art. 34 Het koninklijk besluit van 14 december 1935 betreffende de organisatie en de controle van de boekhouding van notarissen en het ministerieel besluit van 14 december 1935 tot vaststelling van het model der vragenlijst die door de verificateuren van de notariskantoren moet ingevuld worden, worden opgeheven.

Art. 35 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 36 Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

 

2747.com / law / notarieel recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht