Koninklijk besluit betreffende het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder en betreffende het toezicht op de boekhouding van de notarissen

Hoofdstuk I. Definities

Hoofdstuk II. Het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder

Art. 2 Elke notaris moet een onderscheid maken tussen zijn privé-rekeningen en zijn professionele rekeningen.

Hiertoe is het hem verboden om in het kader van de uitoefening van zijn beroep van notaris een professionele rekening te openen bij een kredietinstelling, indien die niet vooraf verzaakt heeft aan het principe van eenheid van rekeningen alsmede aan de wettelijke en conventionele compensatie, dit zowel tussen de privé- en professionele rekeningen van de notaris als tussen zijn verschillende professionele rekeningen.

Art. 3 De sommen bedoeld in artikel 34 van de wet op het notarisambt moeten uiterlijk bij het verstrijken van de in dat artikel voorziene termijn, voor rekening van de gerechtigde(n), op een bijzondere rekening op naam van de notaris en onder een afzonderlijke rubriek gestort worden. De bijzondere rekening moet worden gehouden bij een van de volgende instellingen: – een kredietinstelling ingeschreven op één van de lijsten bedoeld in de artikelen 13 en 65 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen; – de Deposito- en Consignatiekas.

Art. 4 De instelling bedoeld in artikel 3, tweede lid, van dit besluit wordt door de notaris aangeduid, tenzij alle gerechtigden het eens zijn over de keuze van een andere instelling. Het beheer van de bijzondere rekening berust uitsluitend bij de notaris.

Art. 5 Moeten in de Deposito- en Consignatiekas worden gestort, alle sommen van welk bedrag ook die door de gerechtigde(n) niet zijn teruggevorderd, noch aan hem of hen zijn overgemaakt twee jaar na het afsluiten van het dossier naar aanleiding waarvan zij door de notaris werden ontvangen. Die deposito's worden ingeschreven op naam van de gerechtigde(n), die door de notaris wordt of worden aangeduid. Zij worden door de Deposito- en Consignatiekas ter beschikking van de gerechtigde(n) gehouden tot het verstrijken van de termijn bepaald in artikel 25 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935.

Art. 6 De effecten en geldswaardige papieren aan toonder bedoeld in artikel 34bis van de wet op het notarisambt moeten uiterlijk bij het verstrijken van de in dat artikel voorziene termijn in open bewaarneming worden gegeven op naam van de notaris en onder een afzonderlijke rubriek, voor rekening van de gerechtigde(n). De open bewaarneming gebeurt bij een instelling bedoeld in artikel 3, tweede lid, eerste streepje, van dit besluit. De instelling wordt door de notaris aangeduid, tenzij alle gerechtigden het eens zijn over de keuze van een andere instelling. Het beheer van deze open bewaarneming berust uitsluitend bij de notaris.

Art. 7 Moeten aan de Deposito- en Consignatiekas worden overgemaakt, op de wijze voorgeschreven door artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 maart 1935 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935, alle effecten en geldswaardige papieren aan toonder die door de gerechtigde(n) niet zijn teruggevorderd, noch aan hem of hen zijn overgemaakt twee jaar na het afsluiten van het dossier naar aanleiding waarvan zij door de notaris werden ontvangen. Die deposito's worden ingeschreven op naam van de gerechtigde(n), die door de notaris wordt of worden aangeduid. Zij worden door de Deposito- en Consignatiekas ter beschikking van de gerechtigde(n) gehouden tot het verstrijken van de termijn bepaald in artikel 26 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935.

Art. 8 Voor de toepassing van de artikelen 5 en 7 van dit besluit wordt een dossier als afgesloten beschouwd vanaf de dag dat geen enkele akte nog moet tussenkomen in dat dossier.

Hoofdstuk III. Het toezicht op de boekhouding van de notarissen

Hoofdstuk IV. Professionele vennootschappen van notarissen

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

 

2747.com / law / notarieel recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Examen notariaat 8 maart 2003

IV.26. Notaris Vandergeld ontvangt in het kader van een vereffening-verdeling van een nalatenschap de verkoopprijs van een villa te Ukkel, Montjoielaan, zijnde 545.000 EUR. Gelet op het voortbestaan van een betwisting omtrent de gerechtigheden, vragen de erfgenamen dat deze som bij de notaris zou geblokkeerd blijven tot er een akkoord getroffen wordt. Zij komen echter niet overeen bij welke bank Mter Vandergeld deze som zal plaatsen.

Wat zal de notaris doen?

A. Hij moet deze som op een rubriekrekening bij de Deposito- en Consignatiekas storten.

B. Hij zal deze som op ene termijnrekening bij de Spoemlux Bank, te Luxemburg, plaatsen.

C. Hij zal deze som op een rubriekrekening plaatsen bij de door hem te kiezen erkende kredietinstelling ingeschreven op één van de lijsten bedoeld in de wet, of op de Deposito- en Consignatiekas.

D. Hij zal staatsbons kopen en die neerleggen op een speciale rekening bij de Nationale Bank.

 

Het juiste antwoord is te vinden in artikel 4 van het KB hierboven.

 

2747.com / law / Notarieel recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht