Reglement voor de Organisatie van de notariële boekhouding Goedgekeurd door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 9 oktober 2001 en gewijzigd door de algemene vergadering van 22 oktober 2002
Titel I. — Algemene bepalingen: Hoofdstuk I. - Voorwerp - Definities

Voorwerp

Artikel 1.

Dit reglement wordt uitgevaardigd in toepassing van artikel 91, alinea 1, 5° van de wet van 25 ventôse van het jaar XI op het notarisambt, zoals voor de laatste maal gewijzigd door de wetten van
4 mei 1999. Het stelt de algemene regels vast met betrekking tot de notariële boekhouding en de wijze waarop zij dienen toegepast te worden.

Dit reglement is van toepassing op de notarissen die hun beroep uitoefenen hetzij als natuurlijke persoon hetzij binnen een vennootschap.