Reglement voor de Organisatie van de notariële boekhouding Goedgekeurd door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 9 oktober 2001 en gewijzigd door de algemene vergadering van 22 oktober 2002

Titel II. — Organisatie van de notariële boekhouding
Hoofdstuk II. - Provisies - Betalingen

Provisies

Art. 10. Voorafgaandelijk aan het verlijden van een akte, dient de notaris geprovisioneerd te worden voor de aktekosten.

Alle provisies, met inbegrip van de provisies voor een akte van handlichting, dienen op de betreffende cliëntenrekening ingeschreven te blijven zolang de akte niet werd verleden.


Commentaar

Het eerste lid van artikel 10 van het regelement inzake de boekhouding van de notaris werd ingegeven vanuit de bekommernis om te voorkomen dat de notaris teveel zou te maken krijgen met klanten die niet betalen.

Teveel klanten die niet betalen, zou de kredietwaardigheid van de notaris in het gedrag kunnen brengen en het is juist de bedoeling van de reglementering van de boekhouding om te vermijden dan notarissen hun financiële verplichtingen niet meer zouden kunnen voldoen.

Een notaris heeft vaak gelden van erfenissen, voorschotten van verkopen, enz. op zijn bankrekening staan. Indien hij die gelden niet kan teruggeven, wordt het vertrouwen van het groot publiek in het notariaat geschokt. Het is voor het groot pubiek goed als het een vertrouwen kan hebben in de kredietwaardigheid van de notaris.

Artikel 19, 4° deontologische code voorziet dat de notaris moet geprovisioneerd zijn alvorens hij een akte mag verlijden, behalve in bepaalde uitzonderlijke gevallen.


Het tweede lid van artikel 10 van het regelement inzake de boekhouding van de notaris werd ingegeven vanuit de bekommernis om te voorkomen dat de boekhouding van de notaris een verkeerd beeld zou geven over de financiele toestand van de notaris.