Reglement voor de Organisatie van de notariële boekhouding Goedgekeurd door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 9 oktober 2001 en gewijzigd door de algemene vergadering van 22 oktober 2002
Titel II. - Organisatie van de notariële boekhouding
Hoofdstuk IV. - Waarborgen

Driemaandelijks neer te leggen documenten


Art. 17. Om de drie maanden, moet de notaris een opgave van de boekhoudkundige toestand volgens het aan dit reglement gehecht model opstellen, alsmede een balans van de algemene rekeningen (proef- en saldibalans).

Aan de opgave van de boekhoudkundige toestand moeten, benevens de balans van de algemene rekeningen, gehecht worden:
— de lijst van de cliënten crediteur en debiteur van de niet gerubriceerde rekeningen;
— de lijst van de cliënten crediteur en debiteur van de rubriekrekeningen.

Deze documenten dienen te worden afgesloten op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december van ieder jaar en binnen de maand die erop volgt, aan de Voorzitter van de commissie van toezicht te worden verzonden.

De notaris moet elk blad van de opgave en de bijlagen paraferen en op de laatste bladzijde van de opgave en van de balans tekenen.
De balans moet beantwoorden aan de criteria van artikel 3 van huidig reglement en vermelden dat de bedragen die vermeld staan op de diverse rekeningen overeenstemmen met degene die op de afsluitingsdatum van de balans definitief vaststaan.