Reglement voor de Organisatie van de notariële boekhouding Goedgekeurd door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 9 oktober 2001 en gewijzigd door de algemene vergadering van 22 oktober 2002
Hoofdstuk I. - Het voeren van de notariële boekhouding in het algemeen

Principes

Art. 3. ...

De boekhouding dient ten minste en te allen tijde aan volgende criteria te voldoen :

- de situatie van het kantoor weergeven, en tevens toelaten om de ontvangsten en uitgaven van alle aard vast te stellen die door de notaris zijn verricht, hetzij ter gelegenheid van een akte of een verrichting door zijn ambt, hetzij voor rekening van cliënten of lastgevers;

- toelaten onmiddellijk de bedragen vast te stellen die verschuldigd zijn aan derden zowel op een globale als op een individuele manier;

- toelaten het beschikbare saldo vast te stellen, zijnde het verschil tussen enerzijds de professionele rekeningen en de speciën in kas en anderzijds de sommen verschuldigd aan cliënten;

- toelaten om op een betrouwbare en transparante wijze de boekhouding te controleren.
...

Notariele boekhouding