Controle op de boehouding van de notaris wordt gehouden door de eigen beroepsvereniging

Iedere notaris in Antwerpen moet ieder kwartaal een drietal formulieren die ter beschikking worden gesteld door de Kamer van Notarissen te Antwerpen, invullen en terug zenden naar de Kamer van Notarissen te Antwerpen. Samen met deze formulieren moet zijn een drietal balansen zenden (telkens in tweevoud): een clientenbalans, een balans van rubriekrekeningen en een belans van de algemene rekeningen. .

Alvorens zijn boekhoudig af te sluiten zal de notaris de clientenrekeningen nazien

Op debet worden de kosten die een klant moet betalen geboekt.

Op Crediet van de clientenfiche worden de bedragen geboekt die de client betaald heeft of die hij te ontvangen heeft of die voor hem betaald werden.

Belgie

De Nationale Kamer van Notarissen kan de regels bepalen inzake de boekhouding van de notaris

Het rekeningenstelsel voor het notariaat werd in een tweede versie op 22 oktober 2002 door de Nationale Kamer van notarissen, in algemene vergadering, goedgekeurd .
Het werd vervolgens, samen met de reglementen van de Nationale Kamer inzake het houden van en het toezicht op de boekhouding ingediend bij de Federale overheidsdienst voor de Justitie om te worden bekrachtigd bij Koninklijk Besluit.

De Minister van Justitie heeft het rekeningenstelsel voor advies voorgelegd aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Dit advies wordt tegen maandag aanstaande, 27 januari 2003, verwacht en zal besproken worden op de Algemene Vergadering van de Nationale Kamer van 28 januari 2003.

Het Directiecomitť van de Nationale Kamer hoopt dat het Koninklijk Besluit houdende bekrachtiging van het rekeningenstelsel nog tijdens deze legislatuur zou genomen worden. Het rekeningenstelsel zou vervolgens verplicht moeten gebruikt worden vanaf het eerste boekjaar dat een aanvang neemt na de bekendmaking van het Besluit.

Al verdient het aanbeveling dat notarissen die een nieuwe boekhoudprogramma installeren reeds rekening zouden houden met het nieuwe rekeningenstelsel in de structuur van hun boekhouding, is enige voorzichtigheid toch geboden.

Immers, indien er naar aanleiding van het advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen wijzigingen moeten aangebracht worden, zou U immers verplicht zijn een tweede wijziging door te voeren in uw boehoudkundige organisatie, met alle kosten en risico’s die dit met zich brengt.

Belgie