Goederen van de overheid

Het beheer van en de beschikking over het patrimonium van de overheid
De Staat - De Gemeenschappen en gewesten - De provincies - De Gemeenten - De OCMW's - De kerkfabrieken

Het verlijden van authentieke akten door overheidsorganen
Hof van Cassatie 17 januari 1901

Het openbaar domein
Onverveemdbaarheid van het openbaar domein

Het privaat domein
Beslagbaarheid: artikel 1412bis Ger.W.

Vlaams decreet betreffende de publiek-private samenwerking
9 juli 2003

Notarieel bestuursrecht