Notarieel bestuursrecht 2006

Vergunningen - Ruimtelijke ordening en grondbeleid - Bescherming van het onroerend erfgoed - Milieubescherming - Onroerende goederen van de overheid

- Onteigening

- Ruimtelijke Ordening en stedenbouw

- Ruilverkaveling, landinrichting en natuurinrichting

- Wonen en huisvesting, leegstand en verwaarlozing

- Economie en infrastructuur

Notarieel bestuursrecht