De vernieuwde Belgische notariswet

Titel I. - Notarissen en notariële akten

Afdeling I. - Ambt, ambtsgebied en plichten van de notarissen.

Art. 2 Notariswet

"Notarissen worden aangesteld tot de leeftijd van zevenenzestig jaar. Een jaar voor het bereiken van deze leeftijdsgrens worden zij als ontslagnemend beschouwd zodat met de procedure om te voorzien in hun vervanging een aanvang kan worden genomen.

Een notaris die voordien zijn ontslag indient, wordt vanaf de aanvaarding als ontslagnemend beschouwd. Deze ontslagnemende notaris kan, wanneer dit hem wordt toegestaan, zijn ambt uitoefenen tot de eedaflegging van zijn opvolger of tot de kennisgeving van het koninklijk besluit waarbij zijn standplaats wordt opgeheven."

Commentaar


Een notaris kan geen akten meer verlijden vanaf de dag dat hij 67 jaar is geworden.

De notaris kan zelf vrijwillig zijn ontslag indienen voordat hij de leeftijd van 66 jaar bereikt.

Eens de notaris de leeftijd van 66 jaar bereikt heeft, wordt hij automatisch als ontslagnemend beschouwd, zodat in de procedure van zijn vervanging kan worden voorzien. Is er nog geen opvolger wanneer de notaris 67 jaar is geworden, dan kan men voorzien in een plaatsvervanger totdat er een opvolger is.