De identificatie van een vennootschap door de notaris

De notaris zorgt voor de statutenwijziging van een bvba

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "...", met maatschappelijke zetel te ..
Ingeschreven in het handelsregister van ..., onder nummer ..
Ingeschreven als belastingplichtige voor de belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE ....
Opgericht bij akte verleden voor notaris .. te.., op ...., gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van ..., onder nummer ......

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering op .. werd het kapitaal verhoogd en de statuten gewijzigd, blijkens akte verleden voor notaris ... te ... op zelfde datum.
Deze beslissing werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van ... , onder nummer

Waarvan de maatschappelijke zetel verplaatst werd naar huidig adres ingevolge beslissing van de zaakvorder gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van ... , onder nummer.

Belgie