De Belgische notariswet: Titel II. - Organisatie van het notarisambt

Afdeling II. - Vereisten om tot notaris benoemd te worden en wijze van benoeming

Art. 35 : benoeming kandidaat-notarissen

Art. 36 : stagecertificaat

Art. 37
: evaluatiecommissies

Art. 38 : benoemingscommissies

Art. 38 bis : adviescomites

Art. 39
: kandidaatstelling voor een benoeming tot kandidaat-notaris

Art. 40 :

Art. 41 :

Art. 42 :

Art. 43 :

Art. 44 :

Art. 45
: standplaats

Art. 46 :

Art. 47
: eedaflegging

Art. 48 : ambtsuitoefening

Art. 49 : handtekening en paraf