De Belgische notariswet: Titel II. - Organisatie van het notarisambt

Afdeling II. - Vereisten om tot notaris benoemd te worden en wijze van benoeming

  Art. 35bis. <Opgeheven bij W 1999-05-04/03, art. 20, Inwerkingtreding : 01-01-2000>