De Belgische notariswet: Titel II. - Organisatie van het notarisambt

Afdeling II. - Vereisten om tot notaris benoemd te worden en wijze van benoeming


  Art. 45. (De Koning) benoemt de notarissen en wijst in de aanstellingsakte hun vaste standplaats aan. <W 09-04-1980, art. 1, § 1, 11°, BS 06-05-1980>