De Belgische notariswet: Titel II. - Organisatie van het notarisambt

Afdeling II. - Vereisten om tot notaris benoemd te worden en wijze van benoeming

Artikel 47:

De notaris moet, op straffe van verval, binnen twee maanden na zijn benoeming, ter terechtzitting van de rechtbank waaraan de aanstellingsakte is gericht, de eed afleggen die de wet aan alle openbare ambtenaren oplegt, alsook dat hij zijn ambt nauwgezet en eerlijk zal vervullen.

Hij wordt niet beëdigd dan op vertoon van het origineel van zijn aanstellingsakte.

Hij is gehouden het proces-verbaal van eedaflegging te laten registreren ter secretarie van de gemeente die hem als standplaats is aangewezen, en ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarbinnen hij zijn ambt moet uitoefenen.

Rechtsleer - Wetsgeschiedenis