De Belgische notariswet: Titel II. - Organisatie van het notarisambt

Afdeling II. - Vereisten om tot notaris benoemd te worden en wijze van benoeming

  Art. 48. Hij mag zijn ambt niet uitoefenen voordat hij de eed heeft afgelegd.