De Belgische notariswet: Titel II. - Organisatie van het notarisambt

Afdeling II. - Vereisten om tot notaris benoemd te worden en wijze van benoeming

 Art. 49. <W 16-01-1927, art. 2, VI, BS 27-04-1927> Alvorens zijn ambt te aanvaarden, moet de notaris zijn handtekening en paraaf neerleggen ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg en ter gemeentesecretarie van zijn standplaats.