De notariele stage anno 2005

Het stagereglement werd aangepast

 

2747.com / law / notary / apprenticeship / Belgie

contact

Notarieel recht

Burgerlijk recht

Notariele deontologie

Het opstellen van notariele akten

Dit reglement werd, in uitvoering van artikel 91, 5° van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen aangenomen op 24 oktober 2000. Het reglement werd door de algemene vergadering van 21 juni 2005 gewijzigd en de volgorde van de artikelen werd herschikt.

HOOFDSTUK I : Algemeenheden

Artikel 1 : Definities
Voor de toepassing van huidig reglement wordt bedoeld met :
1° de wet : de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, zoals gewijzigd door de wetten van 4 mei 1999;
2° de Nationale Kamer : de Nationale Kamer van notarissen, zoals bedoeld in afdeling III van titel III van voormelde wet;
3° de algemene vergadering : de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen, zoals bedoeld in artikel 92 § 1, 1° van voormelde wet;
4° het directiecomité : het directiecomité van de Nationale Kamer van notarissen, zoals bedoeld in artikel 92 § 1, 2° van voormelde wet ;
5° de kamer van notarissen : de kamer van notarissen, zoals bedoeld in afdeling II van titel III van voormelde wet ;
6° de notaris : de notaris die het ambt uitoefent, hetzij als titularis, hetzij als geassocieerde notaris, hetzij als plaatsvervanger.

Artikel 2 : Bevoegdheden van de Nationale Kamer

De bevoegdheden van de Nationale Kamer waarvan sprake in onderhavig reglement, worden uitgeoefend door het directiecomité, overeenkomstig de modaliteiten bepaald in haar huishoudelijk reglement.

HOOFDSTUK II : Stage in het algemeen

Artikel 3 : Doel van de stage
De stage heeft tot doel de kandidaten voor het notarisberoep voor te bereiden door in te staan voor hun praktische en deontologische vorming .

Artikel 4 : Tableau van de stagiairs
De Nationale Kamer houdt een tableau van de stagiairs bij met de lijst van alle stagiairs.

Artikel 5 : Registratie van de stagiairs
Iedere kandidaat voor het notariaat die zijn stage aanvangt moet aan de Nationale Kamer een formulier van aanvraag tot inschrijving op het tableau van de stagiairs opsturen, volgens het model opgesteld door de Nationale Kamer. Bij dat formulier moet een kopie (recto-verso) van de identiteitskaart gevoegd worden evenals een door een bevoegde instantie eensluidend verklaarde kopie van het diploma van licentiaat in het notariaat. De stagiair moet de plaats en de datum van de aanvang van de stage aangeven en de naam van de stagemeester.

De stagiair is ertoe gehouden, uiterlijk binnen de acht dagen, iedere wijziging aangaande zijn domicilie en/of zijn stagemeester schriftelijk mee te delen.

De Nationale Kamer deelt binnen een maand na ontvangst, een kopie van het formulier van aanvraag tot inschrijving, of van de mededeling van wijziging van domicilie of van stagemeester mee aan de kamer van notarissen van de provincie waarin de stage wordt uitgeoefend. Voor een stage uitgeoefend in het buitenland, wordt de mededeling gestuurd naar de kamer van notarissen van Brussel.


Artikel 6 : Voornaamste activiteit
Met "voornaamste activiteit" wordt bedoeld een voltijdse stage bij een stagemeester, dit wil zeggen een stage die gedurende een bepaald aantal uren en dagen gedaan wordt dat gelijk is aan het aantal dat voorzien is in de collectieve arbeidsovereenkomst voor notarisbedienden of gebruikelijk is voor een voltijdse tewerkstelling in de activiteitensectoren bedoeld in artikel 36 paragraaf 1 lid 2 van de Notariswet.

Een stage die slechts gedurende een bepaald aantal uren en/of dagen gedaan wordt gelijk aan minimum 4/5 van het aantal uren en/of dagen van een voltijdse stage kan echter beschouwd worden als uitgeoefend als voornaamste activiteit, op voorwaarde dat ten minste tijdens 1/5 van de overige tijd, de stagiair de uitoefening van een activiteit in de notariële sfeer of in aanverwante materies kan verantwoorden. Deze bijkomende activiteit zal beschouwd worden als zijnde werkelijk uitgeoefend indien dit vermeld is in het stageattest dat afgeleverd wordt door de stagemeester.

Artikel 7 : Stagemeesters
Kunnen stagemeester zijn :
a) in België :
- de notaris;
- de eerstaanwezend inspecteur van het registratiekantoor, of degene die deze functie vervult ;
- de hypotheekbewaarder;
- de universiteitsprofessor(en) aan een rechtsfaculteit bij wie de kandidaat assistent is;
- de advocaat die voldoet aan de voorwaarden vastgesteld door de balie waarvan hij lid is;
b) in geval van stage in het buitenland een persoon die een gelijkwaardige functie uitoefent als een notaris, een universiteitsprofessor aan een rechtsfaculteit of een advocaat.

Artikel 8 : Stage bij verschillende stagemeesters
Een stage die bij verschillende stagemeesters gedaan wordt, gebeurt hetzij opeenvolgend hetzij gelijktijdig. In dat laatste geval mag de stage niet gelijktijdig bij meer dan twee stagemeesters gedaan worden.

Artikel 9 : Vraag om advies door de stagiair
De stagiair mag de Nationale Kamer om advies vragen betreffende de geldigheid van de modaliteiten van zijn stage : cumul, het gelijktijdig uitoefenen van meerdere activiteiten, berekening van de duur, toestemming voor een bijkomende activiteit waarvan sprake in artikel 6 in fine enz…Dit advies moet door het directiecomité gegeven worden binnen de maand volgend op de aanvraag. De Nationale Kamer is door het advies gebonden.

Artikel 10 : Schorsing van de stage
De Nationale Kamer kan, op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de stagiair, een schorsing van de stage toekennen.

De Nationale Kamer oordeelt over het motief van de schorsing. Zij neemt een gemotiveerde beslissing binnen de maand na het verzoek. Er kan geen enkel beroep aangetekend worden tegen deze beslissing.

Indien de stagiair zijn stage wenst te vervolgen voor de afloop van de door de Nationale Kamer toegestane schorsingstermijn, moet hij deze ervan op de hoogte brengen.

De Nationale Kamer noteert op het tableau van de stagiairs de periode(s) van de schorsing en deelt ze mee aan de betrokken Kamer van notarissen. Voor een stage uitgeoefend in het buitenland, wordt de mededeling gestuurd naar de kamer van notarissen van Brussel.

Artikel 11 : Onderbreking van de stage
De stage mag onderbroken worden voor een maximale duur van een jaar.
Zonder de motieven ervan te moeten verantwoorden, moet de stagiair, ten laatste binnen de vijftien dagen, de periode van onderbreking aan de Nationale Kamer meedelen opdat deze het tableau van de stagiairs op een coherente wijze zou kunnen bijhouden. De Nationale Kamer deelt de periode van onderbreking mee aan de betrokken Kamer van notarissen. Voor een stage uitgeoefend in het buitenland, wordt de mededeling gestuurd naar de kamer van notarissen van Brussel.

HOOFDSTUK III : Plichten van stagemeesters en stagiairs - Aanbevelingen

Artikel 12 : Plichten van de stagemeester
Door de stagiair te aanvaarden, verbindt de stagemeester zich ertoe de beroepsvorming van de stagiair te bevorderen. Hiertoe moet hij aan de stagiair taken toevertrouwen die hem geleidelijk aan een zo volledig mogelijke kennis en praktijkervaring geven van het ambt, en dit met betrekking tot alle domeinen van de notariële activiteit. Hij volgt hierbij de aanbevelingen waarvan sprake is hierna.

Artikel 13 : Plichten van de stagiair
De stagiair vervult met zorg de opdrachten en werkzaamheden waarmee de stagemeester hem belast. Hij moet de regels van de notariële deontologie naleven. Hij volgt de aanbevelingen waarvan sprake is hierna.

Artikel 14 : Aanbevelingen
De Nationale Kamer kan na openbaar debat in Algemene Vergadering aanbevelingen doen waarin de rechten en plichten van stagemeester en stagiair nader worden omschreven met het oog op de kwaliteitsbewaking. Deze aanbevelingen zullen jaarlijks tijdens de eerste Algemene Vergadering na de publicatie in het Belgisch Staatsblad waarvan sprake in artikel 39, § 6 van de Notariswet, door het Directiecomité aan de Algemene Vergadering voorgelegd worden. Het Directiecomité kan om deze kwaliteitsbewaking op peil te houden informatie inwinnen bij de Genootschappen, de Benoemingscommissies voor het notariaat en andere instellingen (zelfs buiten het notariaat) waarvan het Comité vindt dat ze desgevallend geraadpleegd moeten worden.

HOOFDSTUK IV : Stageattesten

Artikel 15 : Stageattesten
De stagemeester stelt op eerste verzoek van de stagiair een stageattest op van de termijn waarin de stage werd vervuld, met de bevestiging dat de stage als voornaamste activiteit van de stagiair verricht werd. Dit attest wordt afgeleverd uiterlijk binnen een maand na het beëindigen van de werkzaamheden door de stagiair bij de stagemeester. Het attest wordt in twee exemplaren bezorgd aan de stagiair en een derde exemplaar wordt toegezonden aan de Nationale Kamer.

HOOFDSTUK V : Stagecertificaat

Artikel 16 : Informatie verstrekt door de stagemeester aan de Nationale Kamer

Overeenkomstig artikel 36 § 4 van de Notariswet, vloeit de verantwoording van de stageperiode voort uit de attesten die opgesteld worden door de stagemeester(s).

In geval van aanhoudende weigering of overlijden van de stagemeester, of in geval van onmogelijkheid een stageattest af te leveren, zal dit afgeleverd kunnen worden door de voorzitter van de Kamer van notarissen van de provincie waar de stage is vervuld. Voor een stage uitgeoefend in het buitenland, wordt het stageattest afgeleverd door de voorzitter van de kamer van notarissen van Brussel.

Artikel 17 : Informatie verstrekt door de stagiairs
De stagiair die bij de Nationale Kamer een aanvraag van stagecertificaat indient moet bij het daartoe bestemde formulier een kopie (recto-verso) van zijn identiteitskaart voegen.

Artikel 18 : Taal van het certificaat
Het stagecertificaat wordt opgesteld in de taal van het diploma van licentiaat in het notariaat van de stagiair.

Artikel 19 : Duplicata
Een duplicaat van het stagecertificaat kan slechts verkregen worden bij de Nationale Kamer op kosten van de aanvrager.