Geassocieerd notaris

De notaris-titularis

Onder notaris-titularis wordt verstaan de notaris aan wie de Koning, overeenkomstig artikel 45, een vaste standplaats aangewezen heeft.

Aanhef van een notariėle akte

"geassocieerde notaris van het vennootschap "NAAM-NAAM" met zetel te Antwerpen.

Benaming van de vennootschap

De benaming van de vennootschap wordt steeds gevolgd door de vermelding " geassocieerde notarissen ". Wanneer de vennootschap minder dan vier vennoten telt, wordt de benaming van de vennootschap gevormd door de naam van alle vennoten. De zetel van de vennootschap is gevestigd in de standplaats van de notaris-titularis of van een van de notarissen-titularis.

Titel van geassocieerd notaris

Een associatie is eveneens mogelijk met een of meer kandidaat-notarissen die zijn opgenomen op het tableau bijgehouden door een Kamer van notarissen. De vennoten mogen hun beroep, noch geheel noch gedeeltelijk, buiten de vennootschap uitoefenen. Elke vennoot draagt de titel van geassocieerd notaris.

Verzoek tot associatie met een kandidaat-notaris

§ 2. Het verzoek tot associatie met een kandidaat-notaris met het oog op de uitoefening van het ambt, wordt gezamenlijk door de notarissen samen met de kandidaat-notaris, tot de Minister van Justitie gericht. Bij dit verzoek wordt het door de Kamer van notarissen goedgekeurde contract bedoeld in artikel 50, § 4, gevoegd. Ongeacht de gekozen vennootschapsvorm kan de kandidaat-notaris zich beperken tot het inbrengen van zijn nijverheid. In dat geval wordt in het contract bepaald welke rechten hij verkrijgt in het vennootschapsvermogen en in het inkomen. Voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, keurt de Minister van Justitie de associatie goed en stelt hij de kandidaat-notaris in de betrokken professionele vennootschap aan als geassocieerde notaris. Deze aanstelling wordt door een bericht in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Alvorens zijn ambt uit te oefenen, handelt de kandidaat-notaris overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 47, 48 en 49, tenzij hij het notarisambt reeds uitoefent in het arrondissement of tenzij hij in het arrondissement deze formaliteiten reeds heeft vervuld. Zolang hij vennoot blijft in de vennootschap waarin hij is aangesteld, heeft de kandidaat-notaris dezelfde bevoegdheden, alsook dezelfde rechten en plichten als de notaris-titularis. Zolang hij vennoot blijft, mag de notaris-titularis geen melding maken van zijn hoedanigheid van titularis. Zodra de geassocieerde notaris die geen titularis is, niet langer lid is van de associatie, licht deze laatste de Kamer van notarissen van de provincie waarin zij is gevestigd, hiervan in. De Kamer van notarissen brengt onverwijld de Minister van Justitie op de hoogte. Het einde van de aanstelling tot geassocieerde notaris in de betrokken professionele vennootschap wordt door een bericht in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door de Minister van Justitie. § 3. Aan de associaties bedoeld in § 2 kan, op gezamenlijk verzoek van alle vennoten, een einde worden gemaakt bij ministerieel besluit, dat bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt. In dit geval blijft de notaris-titularis zijn ambt uitoefenen, evenwel ten individuelen titel. De geassocieerde notaris die geen titularis is, oefent het notarisambt niet meer uit. Hij neemt opnieuw de titel van kandidaat-notaris aan. ".