Obligaties, aandelen aan toonder, waardepapieren die aan een notaris worden toevertrouwd

Kasbon, obligatie, ...

De notaris moet binnen de drie maanden na ontvangst een kasbon op een rubriekrekening plaatsten. Effecten in bewaring worden niet in de boekhouding opgenomen in 2005.

bron: artikel 34bis Ventosewet Art. 34bis Notariswet in 2005: De effecten en geldswaardige papieren aan toonder die aan de notaris zijn toevertrouwd naar aanleiding van een akte of een verrichting van zijn ambt, worden binnen drie maanden, voor rekening van de eigenaar, onder een afzonderlijke rubriek bij een openbare of particuliere instelling in open bewaring gegeven, overeenkomstig door de Koning te stellen regels.

by 2747.com / law / notary / bond / BelgiŽ

Zie ook: law / notary / Belgie: Geldsommen die de notaris voor rekening van een ander ontvangen heeft

Koninklijk besluit van 10/01/2002 (B.S., 12 januari 2002) betreffende het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder en betreffende het toezicht op de boekhouding van de notarissen:

Art. 6
De effecten en geldswaardige papieren aan toonder bedoeld in artikel 34bis van de wet op het notarisambt moeten uiterlijk bij het verstrijken van de in dat artikel voorziene termijn in open bewaarneming worden gegeven op naam van de notaris en onder een afzonderlijke rubriek, voor rekening van de gerechtigde(n).
De open bewaarneming gebeurt bij een instelling bedoeld in artikel 3, tweede lid, eerste streepje, van dit besluit.
De instelling wordt door de notaris aangeduid, tenzij alle gerechtigden het eens zijn over de keuze van een andere instelling.
Het beheer van deze open bewaarneming berust uitsluitend bij de notaris.


Art. 7
Moeten aan de Deposito- en Consignatiekas worden overgemaakt, op de wijze voorgeschreven door artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 maart 1935 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935, alle effecten en geldswaardige papieren aan toonder die door de gerechtigde(n) niet zijn teruggevorderd, noch aan hem of hen zijn overgemaakt twee jaar na het afsluiten van het dossier naar aanleiding waarvan zij door de notaris werden ontvangen.
Die deposito's worden ingeschreven op naam van de gerechtigde(n), die door de notaris wordt of worden aangeduid. Zij worden door de Deposito- en Consignatiekas ter beschikking van de gerechtigde(n) gehouden tot het verstrijken van de termijn bepaald in artikel 26 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935.


Art. 8
Voor de toepassing van de artikelen 5 en 7 van dit besluit wordt een dossier als afgesloten beschouwd vanaf de dag dat geen enkele akte nog moet tussenkomen in dat dossier.

by 2747.com / law / notary / bond / BelgiŽ