Het opstellen van notariele akten 1994

2002 - 2003 - 2005 - 2006 - 2007
Boek I

I. Notariele akten in het algemeen
II. Gezinsrecht: de echtscheiding door onderlinge toestemming, de akte van erkenning, adoptie, volle adoptie en pleegvoogdij.
III. Familiaal vermogensrecht: erfenissen, schenkingen onder de levenden, testamenten, bijzondere soorten van giften, huwelijkscontracten, vereffening en de verdeling van huwelijksvermogen en nalatenschap, regelingen tussen samenwonenden

Boek II

IV. Zakenrecht 
V. Ruimtelijke ordening, monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten.
VI. Verbintenissenrecht
VII. Bjzondere overeenkomsten: koop, ruil, huur, vennootschappen naar burgerlijk recht.

Boek III

VII. Bijzondere overeenkomsten (1994): lening en kredietopening, bewaargeving en sekwester, lastgeving, borgtocht en garantie, dading, inpandgeving, bedongen hypotheken.
VIII. Agrarisch recht
IX. Gerechtelijk privaatrecht
X. Rechtspersonen:

Boek IV

X. Rechtspersonen:
XI. Fiscaal recht