Het opstellen van notariele akten I (2003)

1994 - 2002 - 2005 - 2006

Deel I. Organieke wet notariaat - Notariele akten in het algemeen
De notaris en de notariele akte - Vormregelen en andere beginselen - De partijen - Verrichtingen na het verlijden van de akte - De neerlegging onder de minuten - De onderhandse akte

Deel II. Personen- en familierecht
Afwezigen - De echtscheiding door onderlinge toestemming - De akte van erkenning - Adoptie en pleegvoogdij - Ouderlijk gezag - Voogdij en ontvoogding - Verlengde minderjarigheid, voorlopig bewind en andere vormen van onbekwaamheid

Deel III. Notarieel familiaal vermogensrecht
De erfenissen - De schenkingen onder de levenden - De testamenten
Bijzondere soorten van giften - Tontinebedingen en bedingen van aanwas
Enkele aspecten van de planning van de nalatenschapen van ouders van een gehandicapt kind
De huwelijkscontracten - Regelingen tussen samenwonenden
Vereffening en verdeling van huwelijksvermogen en nalatenschap

Boek II a