Alimentatievorderingen in 2005

De alimentatievorderingen en plichten

Echtgenoot
Artikel 213 BW
Onderhoudsverplichting tijdens de echtscheidingsprocedure
Wettelijke samenwoning - Feitelijke samenwoning

Ex-echtgenoot
Uitkering na echtscheiding door onderlinge toestemming
Artikel 301 BW
Bevoeftigheid langstlevende echtgenoot: art. 205bis BW

Kinderen - Bloedverwanten: - dichtste graad,  - eerst descendenten
Opvoeding kinderen: artikel 203 BW
Zorg voor (groot)ouders: artikel 205 BW
(Groot)ouder voor (klein)kind: artikel 207 BW
Alimentatievordering tegen de waarschijnlijke vader: art. 336-342 BW
Echtscheiding door onderlinge toestemming
Stiefkinderen: art. 203 § 2 BW
Volle adoptie - gewone adoptie - pleegkind: pleegvoogdij

Aanverwanten (schoonkind of schoonouders)
Artikel 206 BW - artikel 207 BW

Het bekomen van de alimenatie

Beslag - Samenloop - Collectieve schuldenregeling - Rangorde - Verjaring  - Afstand - Natuurlijke verbintenis