Het opstellen van notariele akten IIa (2007)

1994 - 2002 - 2003 - 20052006
Boek I

Deel IV. Zakenrecht
Vruchtgebruik - Recht van gebruik en bewoning
Erfdienstbaarheden
Erfpacht - Recht van opstal - Onroerende leasing
Mede-eigendom

Deel V. Overheidsvoorschriften in verband met vastgoed in het Vlaamse Gewest
Ruimtelijke ordening
Bodemsanering en bodembescherming
Leegstand en verwaarlozing van gebouwen
Voorkooprechten in het voordeel van de overheid
Bijzondere beschermingsmaatregelen
Milieuvergunning en milieumelding, landbouwreglementering, Onteigeing, Ruilverkaveling
Brussels Gewest : Ruimtelijke ordening, Bodemverontreiniging
Waalse Gewest : Ruimtelijke ordening

Boek II b