De notaris en het drijven van een handel

Zie ook: onverenigbare betrekkingen met het ambt van notaris

De notaris mag een handel drijven, en ook geen vennootschappen besturen.

Hij mag al deze activiteiten ook niet doen via een tussenpersoon.

Hij mag zich ook niet bedienen van een stroman om verboden handelingen te verrichten.

De echtgeno(o)t(e) van de notaris mag wel handel drijven, maar haar handel moet afgeschermd zijn van die van de notaris.

De notaris mag het bestuur van handels- of nijverheidsinrichtingen niet op zich nemen:

Hij kan geen bestuurder zijn in een handelsvennootschap, behoudens machtiging.

Hij kan nooit afgevaardigd bestuurder of zaakvoeder zijn van een handesvennootschap.

 

2747.com / law / notary / business

contact

Notarieel recht Notariele deontologie

Artikel 6 Belgische notariswet anno 2006

Het is de notaris verboden :
1° zijn bediening uit te oefenen buiten zijn ambtsgebied, behalve in de in artikel 5, § 2, bedoelde gevallen;
2° een kantoor of een bijkantoor te hebben buiten zijn standplaats, behoudens het geval bedoeld in artikel 52, § 1;
3° zich van een stroman te bedienen voor handelingen die hij niet zelf mag verrichten;
4° in de akten die hij verlijdt, zijn klerken te laten optreden anders dan om zich sterk te maken voor een bepaald persoon of ingevolge een algemene of bijzondere schriftelijke lastgeving;
5° in enigerlei hoedanigheid in te staan of zich borg te stellen voor de leningen die hij gelast is vast te stellen;
6° zelf of door een tussenpersoon handel te drijven;
7° zelf of door een tussenpersoon zaakvoerder, gemachtigd bestuurder of vereffenaar te zijn van een handelsvennootschap of van een nijverheids- of handelsinrichting;
8° zelf of door een tussenpersoon bestuurder te zijn van een handelsvennootschap of van een nijverheids- of handelsonderneming, tenzij hij daartoe vergunning heeft gekregen van de minister van Justitie.
9° op eigen naam of door een tussenpersoon fondsen die hij in bewaring ontvangen heeft, te eigen bate te beleggen;
10° biljetten of schuldbekentenissen te laten ondertekenen, waarin de naam van de schuldeiser oningevuld is gebleven.
De in 7° en 8° vermelde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op de mandaten in verenigingen of instellingen in verband met zijn beroep.

Artikel 7 Belgische notariswet anno 2006

Het ambt van notaris is, behoudens de onverenigbaarheden als bedoeld in het Gerechtelijk Wetboek, de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 en de bijzondere wetten, onverenigbaar met het ambt van ontvanger der directe of indirecte belastingen en het ambt van commissaris van politie.