de notaris en de cheque

ONTVANGSTBEWIJZEN - OFFICIELE BEWIJZEN OF NIET?

Hoe creatief mag u volgens de wet zijn?
Personen die een vrij beroep, een ambt of een post uitoefenen zijn gehouden voor elke in geld, per check of op andere wijze gedane inning van honoraria, commissielonen, bezoldigingen, terugbetalingen van kosten of andere beroepsontvangsten, een gedagtekend en ondertekend ontvangstbewijs af te leveren dat gelijktijdig in origineel en duplo wordt opgesteld en dat wordt getrokken uit een boekje waarvan het model en de wijze waarop de bedoelde belastingplichtigen ervan worden voorzien, worden vastgesteld door de bevoegde regering.

Deze kan onder door hem bepaalde voorwaarden, de verplichting opheffen, of wel voor bepaalde ontvangsten een ontvangstbewijs af te leveren, of wel op het ontvangstbewijs de naam van de schuldenaar van de geÔnde sommen te vermelden (art. 320 WIB1992).

Het Ministerieel Besluit tot vastlegging van de door de notarissen bij te houden boekhouddocumenten ontheft notarissen van de verplichting tot het opstellen en het uitreiken van het ontvangstbewijs indien de betalingen worden verricht door storting of overschrijving op een post- of bankrekening van de notaris of van zijn kantoor (art. 6 MB 17.12.98/3 tot vastlegging van de door de notarissen bij te houden boekhouddocumenten).

Deze bepaling impliceert dat de bedoelde personen ertoe gehouden zijn, de strookjes van de stortings- of overschrijvingsbulletins aan de administratie over te leggen wanneer deze erom verzoekt, daar die bescheiden de ontvangstbewijzen vervangen (CommIR1992, nr. 320/24.).

Conclusies :
Bij betaling per cheque moet men verplicht een ontvangstbewijs uit het ontvangstbewijsboekje afleveren ! Enkel bij de betalingen die door storting of overschrijving gebeuren moet geen officieel formulier aan de cliŽnt meegegeven worden.

Ter info :
Voor de recente lijst erkende drukkers, zie bericht nr. 1167 (zie link hieronder).