Deontologische code notarissen

Hoofdstuk IV. Plichten van de notaris tegenover zijn confraters

....
Art. 19
Elke partij kiest vrij haar notaris. Elke gedraging van een notaris die als bedoeling heeft die vrije keuze te beïnvloeden en cliënten aan te trekken of voor zich te winnen, is verboden.
Het is de notaris in het bijzonder verboden:
1° stappen te ondernemen t.a.v. een cliënt teneinde hem zijn ambt voor te stellen;
2° derden rechtstreeks of onrechtstreeks te vergoeden teneinde belast te worden met een dossier;
3° zich borg te stellen voor een cliënt;
akten te verlijden zonder geprovisioneerd te zijn, met uitzondering van volmachten en akten van bekendheid of akten die dringend dienen verleden te worden. In dit laatste geval dient de kamer van notarissen daarvan verwittigd te worden;
5° het regelmatig openen van zijn kantoor voor het cliënteel buiten de werkdagen en -uren, behoudens uitzondering toegelaten door de kamer van notarissen.