Innovaties inzake collectieve schuldenregeling in 2006

Twee wetten van 13 december 2005 hebben de collectieve schuldenregeling gewijzigd.

Wat wijzigt er?

De materie wordt overgeheveld naar de arbeidsgerechten. Het gaat dus meer en meer om de sociale dimensie van schulden. Op 1 september 2007 zal de overheveling plaatsvinden.

Totale kwijtschelding van schulden wordt eveneens mogelijk gemaakt, omdat bij sommige schuldenaren een gedeeltelijke kwijtschelding va schulden niet volstaat. (art. 1675/13bis)

Bevrijding van de borg. Wie zich kostellos borg heeft gesteld kan in een vervelende situatie terecht komen wanneer de schuldenaar zijn schulden niet betaalt. Thans voorziet de wetgever in artikel 1675/16 bis een een mogelijkheid voor deze borg om zich van zijn verbintenis van borgstelling te bevrijden.

Het beroepsgeheim. Artikel 1675/8 heeft gepoogd opnieuw het beroepsgeheim te regelen. Deze bepaling is reeds op 14 juni 2006 geschorst en op 28 juli 2006 vernietigd door het Arbitragehof. Ook de huidige wettekst van 13 december 2005 kan adocaten dwingen hun beroepsgeheim te doorbreken, en dat wensen zij niet. De relatie tussen een advocaat en zijn klant is vertrouwelijk.

Notarieel gerechtelijk privaatrecht