Deontologische Code

Hoofdstuk II. Specifieke plichten van de notaris als openbaar ambtenaar

Artikel 6 anno 2007:

De notaris moet voor de uitoefening van zijn ambt beschikbaar zijn en diligent handelen.

Hij organiseert zijn kantoor op zodanige wijze dat hij hiertoe over voldoende menselijke en materiële middelen beschikt.

Rechtsleer