notarieel wetboek
Kind: Internationale Verdrag inzake de rechten van het kind

Koninklijk besluit nr. 22 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen

Wet tot erfregeling van de kleine nalatenschappen