notarieel wetboek
Raad van State
Gecoordineerde wetten op de raad van state

Registratierecht:
- Wetboek registratierechten - KB uitvoering wetboek registratierechten

Rijksregister:
- Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister voor natuurlijke personen
- Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten

Ruimtelijke Ordening:
Vlaanderen: Decreet Ruimtelijke Ordening (DORO)