notarieel wetboek
Taalgebruik
- Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
- Vlaamse Decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen

Testamenten
:
-
Verdrag van Washigton van 26 oktober 1973 inzake internationaal testament
- Overeenkomst van Bazel van 16 mei 1972 inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten (CRT)
- Verdrag van 5 oktober 1961 betreffende de wetsconflicten inzake de vorm van uiterste wilsbeschikkingen


Tijdelijke en mobiele werkplaatsen:
- Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen