notarieel wetboek
2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
januari
Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars

maart
1 maart 2007 - Diverse bepalingen

Artikelen 40ter, 41ter, 41 quater, 41 quinquies wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Artikel 16 bis, 16 ter en 23 ter KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Erfrecht langstlevende samenwonende

april 
Wet diverse bepalingen van 25 april 2007 :
- Opheffing op eenzijdige verklaring van de notaris
- huurcontracten
- Niet-vatbaarheid voor beslag van de woning van de zelfstandige

Wet van 26 april 2007 houdende bepalingen inzake de woninghuur

Programmawet van 27 april 2007 :  fiscale notificatie

Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding

mei
bijlagen woninghuurovereenkomsten

erfrechtelijke bescherming van buitenhuwelijkse kinderen

afwezigheid en gerechtelijke verklaring van overlijden

Vlaamse Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten

juni
de kosteloze borgtochtnovember
23 november 2007. - Vlaamse decreet houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten