consignatie van cliententegoeden door de notaris

Deze verplichting vinden we in 2005 terug in artikel 34 van de nieuwe notariswet: "De notaris mag een geldsom die hij voor rekening van een ander heeft ontvangen naar aanleiding van een akte of een verrichting van zijn ambt, niet langer bewaren dan één maand te rekenen van de dag waarop hij ze heeft ontvangen.
Indien de ontvangen som voor het verstrijken van die termijn haar bestemming niet heeft kunnen krijgen, moet zij, voor rekening van de persoon aan wie zij verschuldigd is, onder een afzonderlijke rubriek gestort worden op een bijzondere rekening bij een openbare of particuliere instelling, overeenkomstig door de Koning te stellen regels.
De vorige leden zijn niet van toepassing indien het totaal van de bedragen ontvangen voor rekening van eenzelfde persoon of bij gelegenheid van eenzelfde akte of eenzelfde verrichting, 100 000 frank niet te boven gaat.
De Koning kan bovengenoemd bedrag om de twee jaar aan de economische toestand aanpassen. Deze aanpassing geldt vanaf 1 januari van het jaar volgend op de bekendmaking van het aanpassingsbesluit."


Art. 34 bis sinds 1999:
"De effecten en geldswaardige papieren aan toonder die aan de notaris zijn toevertrouwd naar aanleiding van een akte of een verrichting van zijn ambt, worden binnen drie maanden, voor rekening van de eigenaar, onder een afzonderlijke rubriek bij een openbare of particuliere instelling in open bewaring gegeven, overeenkomstig door de Koning te stellen regels."

 

In 1999 werd de consignatieplicht van de notaris van drie maanden naar één maand gebracht. In artikel 34 van dezelfde wet, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 213 van 13 december 1935, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden " drie maanden " vervangen door de woorden " één maand "; 2° het derde lid wordt vervangen door de volgende bepaling :

" De vorige leden zijn niet van toepassing indien het totaal van de bedragen ontvangen voor rekening van eenzelfde persoon of bij gelegenheid van eenzelfde akte of eenzelfde verrichting, 100 000 frank niet te boven gaat. ";

3° er wordt een lid toegevoegd, luidend als volgt :

" De Koning kan bovengenoemd bedrag om de twee jaar aan de economische toestand aanpassen. Deze aanpassing geldt vanaf 1 januari van het jaar volgend op de bekendmaking van het aanpassingsbesluit. ".

Art. 18. Artikel 34ter van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 213 van 13 december 1935, wordt opgeheven.

 

Het feit dat de notaris de verdeling voorstelt van deze som onder de erfgenamen op grond van hun aandeel in de nalatenschap en dat elk van de voorgestelde delen kleinder is dan € 2.500, sluit de toepassing van artikel 34 Ventosewet niet uit.