law : notary : copy

Afdeling II : Voorschriften betreffende het uitreiken van uitgiften

Artikel 172

Notarissen, gerechtsdeurwaarders , griffiers der hoven en rechtbanken en bestuurlijke overheden mogen, vóór het nakomen van de formaliteit der registratie, de akten welke zij verplicht zijn te doen registreren of waarvan de rechten in hun handen moeten worden geconsigneerd, niet in brevet, uitgifte, afschrift of uittreksel uitreiken, zelfs zo de voor de registratie gestelde termijn niet verstreken is.

Alle overtreding van dit verbod wordt met een geldboete van 25 EUR gestraft.

Wetsgeschiedenis

Artikel 173 : Van voorgaand artikel wordt afgeweken ten aanzien van : .....