law : notary : copy

Afdeling II : Voorschriften betreffende het uitreiken van uitgiften .......

Artikel 173:  Van voorgaand artikel wordt afgeweken ten aanzien van :

    1° de expedities van akten, verleden voor Belgische notarissen, die aanleiding geven tot een hypothecaire formaliteit waarbij de bedoelde expedities door de notaris eerst aan de betrokken partijen mogen worden afgegeven nadat zij, overeenkomstig artikel 171 zijn aangevuld, met een afschrift van de vermelding van de registratie of met de in artikel 8, tweede lid, voorgeschreven vermelding;

    1°bis. de expedities en uittreksels van akten, verleden voor Belgische notarissen, die aanleiding geven tot neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van vennootschappen;

    2° afschriften welke vereist zijn voor de betekening van exploten en van andere soortgelijke akten;

    3° niet-ondertekende afschriften van vonnissen en arresten;

    4° vonnissen en arresten die met het oog op de dringende noodzakelijkheid, op de minuut en vóór de registratie uitvoerbaar verklaard worden;

    5° voor eensluidend verklaarde afschriften van vonnissen en arresten slechts afgeleverd ten einde de verhaalstermijnen te doen lopen. Die afschriften moeten vermelding van hun bijzondere bestemming dragen en mogen tot geen andere doeleinden worden gebruikt;

    6° uitgifte van vonnissen en arresten die worden uitgereikt aan het openbaar ministerie, alsmede uitgiften, afschriften of uittreksels die in strafzaken worden uitgereikt aan de Rijksagenten welke belast zijn met de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten;

    7° afschriften waarvan de aflevering wegens hoogdringendheid werd bevolen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.


Commentaar
Naast het verbod om afschriften af te leveren, voorziet het wetboek in artikel 29 in een verbod van hypothecaire formaliteit voor registratie. Deze regels kaderen in de medewerking van de notaris bij het innen van het registratierecht.