law : notary : copy
 
Afdeling II : Voorschriften betreffende het uitreiken van uitgiften
....
Wetsgeschiedenis

Artikel 173: Van voorgaand artikel wordt afgeweken ten aanzien van :

    1° de expedities van akten, verleden voor Belgische notarissen, die aanleiding geven tot een hypothecaire formaliteit waarbij de bedoelde expedities door de notaris eerst aan de betrokken partijen mogen worden afgegeven nadat zij, overeenkomstig artikel 171 zijn aangevuld, met een afschrift van de vermelding van de registratie of met de in artikel 8, tweede lid, voorgeschreven vermelding;

    1°bis. de expedities en uittreksels van akten, verleden voor Belgische notarissen, die aanleiding geven tot neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van vennootschappen;

    2° afschriften welke vereist zijn voor de betekening van exploten en van andere soortgelijke akten;

    3° niet-ondertekende afschriften van vonnissen en arresten;

    4° vonnissen en arresten die met het oog op de dringende noodzakelijkheid, op de minuut en vóór de registratie uitvoerbaar verklaard worden;

    5° voor eensluidend verklaarde afschriften van vonnissen en arresten slechts afgeleverd ten einde de verhaalstermijnen te doen lopen. Die afschriften moeten vermelding van hun bijzondere bestemming dragen en mogen tot geen andere doeleinden worden gebruikt;

    6° uitgifte van vonnissen en arresten die worden uitgereikt aan het openbaar ministerie, alsmede uitgiften, afschriften of uittreksels die in strafzaken worden uitgereikt aan de Rijksagenten welke belast zijn met de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten;

    7° afschriften waarvan de aflevering wegens hoogdringendheid werd bevolen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

--------------------
Art. 173: Enig lid:
          – 1° vervangen bij art. 175, W 22.12.1989
          (B.S., 29.12.1989), met ingang van 01.01.1990;
          - 1°bis ingevoegd bij art. 3, W 15.12.2005
          (B.S. 28.12.2005), met ingang van 07.01.2006;
          – 2° vervangen bij art. 9, W 13.08.1947
          (B.S., 17.09.1947);
          – 4° vervangen bij art. 16, W 12.07.1960
          (B.S., 09.11.1960), met ingang van 01.01.1961;
          – 6° gewijzigd bij art. 9, W 13.08.1947
          (B.S., 17.09.1947);
          – 7° vervangen bij art. 3, (art. 117, B) W 10.10.1967
          (B.S., 31.10.1967).


Artikel 174
...
--------------------
Art. 174: Opgeheven bij art. 13, W 19.06.1986
          (B.S., 24.07.1986), met ingang van 01.11.1986.


Artikel 175
...
--------------------
Art. 175: Opgeheven bij art. 17, W 12.07.1960
          (B.S., 09.11.1960), met ingang van 01.01.1961.