law : notary : copy

Aflevering van een tweede grosse in Belgie

This page in English.

Het jaar tweeduizend en vier, op drie september.
Voor mij, ..., notaris verblijvende te Antwerpen.
IS VERSCHENEN:
De FORTIS BANK, naamloze vennootschap, ....
Alhier vertegenwoordigd door ...
Welke verschijnster uiteengezet heeft wat volgt:
Bij exploot van gerechtsdeurwaarder ..., in datum van negentien augustus tweeduizend en vier, heeft de verschijnende aangemaand:
De naamloze vennootschap ..,
Om zich te bevinden op heden drieŽntwintig september tweeduizend en vier, om elf uur, ten kantore van ondergetekende notaris ..., ten einde tegenwoordigd te zijn, indien zij het gepast zou oordelen, bij de aflevering, die aan de verschijnende moet gebeuren krachtens een bevelschrift afgeleverd op ..., door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, van een tweede grosse van een akte kredietopening verleden voor ondergetekende notaris ... op ...., en bevattende krediettoekenning door de naamloze vennootschap Fortis Bank, voornoemd, aan de naamloze vennootschap ...., voornoemd, voor een bedrag van ... euro, met hypotheekverlening ten bedrage van ... in hoofdsom en toebehoren, daar de eerste grosse van deze akte verloren is gegaan.
Vervolgens heeft de verschijnende de ondergetekende notaris gevorderd over te gaan tot de aflevering van de grosse waarover het gaat.
En aangezien het nu twaalf uur is, en de schuldenaars niet zijn verschenen, noch iemand in hun plaats, heeft de ondergetekende notaris, de vordering van de verschijnende ingewilligd, verstek uitgesproken tegen hogergenoemde naamloze vennootschap ..., en de tweede grosse afgeleverd, gevorderd overeenkomstig het hierboven bedoelde bevelschrift.
De uitgifte van het bevelschrift en de originelen van de aanmaningen zullen hieraan gehecht blijven.
Van dit alles werd dit PROCES-VERBAAL in onze studie opgemaakt, datum en plaats als hierboven, om twaalf uur en .
En na integrale voorlezing met toelichting van deze akte, hebben de partijen, vertegenwoordigd zoals gezegd, met mij, notaris, getekend.

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.